صورتجلسه کارگروه تعیین سقف تعرفه بخش خصوصی سال 94

به نام خدا

صورتجلسه کارگروه تعیین سقف تعرفه بخش خصوصی درسال 1394

اولین جلسه کارگروه تعیین سقف تعرفه بخش خصوصی درسال 1394 در روز یکشنبه  مورخ  1394/3/17 از ساعت 13:30 در سالن قلم واقع درساختمان شماره 1 ستاد مرکزی دانشگاه با حضورمعاون محترم اقتصادی و راهبردی استاندار، ریاست محترم دانشگاه،  معاونین محترم درمان دانشگاه های علوم پزشکی مازندران و بابل ، رئیس محترم شورای هماهنگی سازمان نظام پزشکی استان ، مدیران محترم درمان دانشگاه های علوم پزشکی مازندران و بابل ، مدیر محترم اقتصاد درمان و کارشناس محترم درمان دانشگاه تشکیل شد و پس از بیان اهداف و انتظارات جلسه و بحث و تبادل نظر موارد ذیل مورد توافق قرار گرفت :

1-  مقدار K خدمات ( جراحی ، بیهوشی، داخلی) در استان مازندران به میزان 380/000 ریال مصوب گردید.

2-  مقدار K خدمات سرپائی و بستری  ( خدمات دارای علامت #  ) در استان مازندران به میزان200/000  ریال مصوب گردید.) ضریب ریالی کا در خدمات و مراقبت های سلامت که در کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت با علامت (# ) مشخص شده اند اعم از اینکه در بخشش سرپایی یا بستری ارایه شوند، یکسان و با ضریب ریالی تعدیل شده دویست هزار (200/000 ) ریال محاسبه می گردد(

3-  خدمات پاراکلینیک درکتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت (کدهای 7و 8 کتاب) که با علامت )#( مشخص شده اند در بخش خصوصی در سال 1394 با ضریب ریالی یکصد و هفتاد هزار (170/000 ) ریال و برای سایر خدمات کدهای (7) و (8) کتاب یاد شده  بر مبنای کای واحد سیصد و هشتاد هزار (380/000 ) ریال محاسبه می گردد.

4-  مقدار هزینه هتلینگ بخش خصوصی در استان مازندران درتمامی بخش ها به میزان 10% کمتر از سقف ابلاغی از سوی هیات محترم وزیران در سال 1394 مصوب گردید.

این جلسه با ذکر صلوات بر محمد (ص) و خاندان پاک و مطهرش به پایان رسید.

درضمن یادآورمی گردد مصوبات صورتجلسه نشست اول کارگروه ، با فایل اصلاحی اعلامی از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی درسامانه مربوطه ، انطباق داده شده است .

همچنین در دومین جلسه کارگروه، برگزارشده به تاریخ 1394/5/4 در دفتر معاوندرمان دانشگاه ، k خدمات آنژیوگرافی به مبلغ  250/000 ریال و k خدمات آنژیو پلاستی به مبلغ 330/000 ریال موردتصویب واقع گردید. به پیوست صورتجلسه دومین نشست کارگروه نیز ارسال می گردد.