آدرس سازمان

 آدرس :  بلوار طالقانی - خیابان پیروزی - نبش پیروزی 10 

 کدپستی : 73784-48178

ایمیل سازمان : sarinezampezeshki@yahoo.com

 تلفن ها

صدور پروانه : خانم جولایی   33201530

امور اداری : خانم اسدی    33201533

دادسرای انتظامی : خانم کارنده   33201532

کامپیوتر : خانم مطلق 33201531

فکس  33201534